வெந்து தணிந்தது காடு – அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – பாரதியார் பாடல் வரிகள் – Vendhu thanidhadhu Kaadu – Barathiyar Song Lyrics

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு – தழல் வீரதிற்குஞ்சென்று மூபென்றுமுண்டோ தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் தக தத்தரிகிட…

Neeraj Chopra Biography – Olympic Gold Medalist – Neeraj Chopra

Neeraj Chopra did not just win a gold medal, flinging the javelin a staggering 87.58m to top the charts in Tokyo, but vaulted himself into history books as well as…

xerus

African ground squirrels or xerus (genus Xerus) form a taxon of squirrels under the subfamily Xerinae. They are only found in Africa. There is another African ground squirrel of the…

Zebra

Zebras (subgenus Hippotigris) are African equines with distinctive black-and-white striped coats. There are three extant species: the Grévy’s zebra (Equus grevyi), plains zebra (E. quagga), and the mountain zebra (E.…

yak

The domestic yak (Bos grunniens) is a long-haired domesticated cattle found throughout the Himalayan region of the Indian subcontinent, the Tibetan Plateau, Northern Myanmar, Yunnan, Sichuan and as far north…

walrus

The walrus (Odobenus rosmarus) is a large flippered marine mammal with a discontinuous distribution about the North Pole in the Arctic Ocean and subarctic seas of the Northern Hemisphere. The…

Vulture

A vulture is a bird of prey that scavenges on carrion. There are 23 extant species of vulture (including Condors). Old World vultures include 16 living species native to Europe,…

Unau

Linnaeus’s two-toed sloth (Choloepus didactylus), also known as the southern two-toed sloth, unau, or Linne’s two-toed sloth is a species of sloth from South America, found in Venezuela, the Guyanas,…

Tapir

The tapir is a large, herbivorous mammal, similar in shape to a pig, with a short, prehensile nose trunk. Tapirs inhabit jungle and forest regions of South and Central America,…

Sheep

Ovis is a genus of mammals, part of the Caprinae subfamily of the ruminant family Bovidae. Its seven highly sociable species are known as sheep. Domestic sheep are members of…

Rabbit

Rabbits are small mammals in the family Leporidae (along with the hare) of the order Lagomorpha (along with the pika). Oryctolagus cuniculus includes the European rabbit species and its descendants,…

Quolls

Quolls are carnivorous marsupials native to Australia and New Guinea. They are primarily nocturnal and spend most of the day in a den. Of the six species of quoll, four are found in Australia and two in New Guinea.…

panda

The panda, with its distinctive black and white coat, is adored by the world and considered a national treasure in China. This bear also has a special significance for WWF…

narwhal

The narwhal or narwhale (Monodon monoceros) is a medium-sized toothed whale that possesses a large “tusk” from a protruding canine tooth. It lives year-round in the Arctic waters around Greenland, Canada, and Russia. It is one of two living species of whale in the family Monodontidae,…

Langurs

Gray langurs, also called Hanuman langurs or Hanuman monkeys, are Old World monkeys native to the Indian subcontinent constituting the genus Semnopithecus. Traditionally only one species Semnopithecus entellus was recognized,…

kangaroo

The kangaroo is a marsupial from the family Macropodidae (macropods, meaning “large foot”). In common use the term is used to describe the largest species from this family, the red…

Jackals

Jackals are medium-sized omnivorous mammals of the subtribe Canina, which also includes wolves and the domestic dog, among other species. While the word “jackal” has historically been used for many…

Ibex

The Alpine ibex (Capra ibex), also known as the steinbock, bouquetin, or simply ibex, is a species of wild goat that lives in the mountains of the European Alps. It…

Ostrich

The common ostrich is a large, flightless bird that lives in Africa. It is a record breaker in many ways; not only is it the biggest, tallest and heaviest bird,…

Chimpanzees

Chimpanzees look a little like monkeys, but chimps don’t have tails, whereas monkeys do. In fact, this is the main different between apes and monkeys. Apes are also generally bigger…

%d bloggers like this: