General News ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் செய்யுள் தமிழ் பாடநூல் தமிழ் பாடல்கள்

பாரதம் அன்றைய நாற்றங்கால்

புதுமைகள் செய்து தேசமிது பூமியின் கிழக்கு வாசலிது! தெய்வ வள்ளுவன் நெய்த குரள்தான் தேசம் உடுத்திய நூலாடை! மெய்களைப் போற்றிய இந்தியத் தாய்க்கு மெய்யுணர்வு என்கிற மேடலாடை! காளி தாசனின் தேனிசைப் பாடல்கள் காவிரிக் கரையில் எதிரொலிக்க கம்பனின் அமுதக் கவிதை களுக்குக் கங்கை அலைகள் இசையமைக்க கன்னிக் குமரியின் குந்த லூக்காகக் காஷ்மிர்த் தோட்டம் பூத்தோடுக்கும்! மேற்கு மலைகள் நதிகளை அனுப்பிக் கிழக்குக் கரையின் நலம்கேட்கும்! புல்வெளி யெல்லாம் பூக்கா டாகிப் புன்னகை செய்த பொற்காலம்! […]

Animal Infections Animal Studies Animals

xerus

African ground squirrels or xerus (genus Xerus) form a taxon of squirrels under the subfamily Xerinae. They are only found in Africa. There is another African ground squirrel of the genus Atlantoxerus, the Atlantoxerus getulus present in southwestern Morocco and northern Western Sahara. It is invasive in the Canary Islands since an introduction in 1971.

Animal Infections Animal Studies Animals

Zebra

Zebras (subgenus Hippotigris) are African equines with distinctive black-and-white striped coats. There are three extant species: the Grévy’s zebra (Equus grevyi), plains zebra (E. quagga), and the mountain zebra (E. zebra). Zebras share the genus Equus with horses and asses, the three groups being the only living members of the family Equidae. Zebra stripes come […]

Animal Infections Animal Studies Animals

yak

The domestic yak (Bos grunniens) is a long-haired domesticated cattle found throughout the Himalayan region of the Indian subcontinent, the Tibetan Plateau, Northern Myanmar, Yunnan, Sichuan and as far north as Mongolia and Siberia. Yaks have generated interest outside the Himalayas as a commercial crop and by cattle breeders. Small numbers of herds can be […]

Animal Infections Animal Studies Animals

walrus

The walrus (Odobenus rosmarus) is a large flippered marine mammal with a discontinuous distribution about the North Pole in the Arctic Ocean and subarctic seas of the Northern Hemisphere. The walrus is the only living species in the family Odobenidae and genus Odobenus. This species is subdivided into two subspecies: the Atlantic walrus (O. r. […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Vulture

A vulture is a bird of prey that scavenges on carrion. There are 23 extant species of vulture (including Condors). Old World vultures include 16 living species native to Europe, Africa, and Asia; New World vultures are restricted to North and South America and consist of seven identified species, all belonging to the Cathartidae family […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Unau

Linnaeus’s two-toed sloth (Choloepus didactylus), also known as the southern two-toed sloth, unau, or Linne’s two-toed sloth is a species of sloth from South America, found in Venezuela, the Guyanas, Colombia, Ecuador, Peru, and Brazil north of the Amazon River. There is now evidence suggesting the species’ range expands into Bolivia.

Animal Infections Animal Studies Animals

Rabbit

Rabbits are small mammals in the family Leporidae (along with the hare) of the order Lagomorpha (along with the pika). Oryctolagus cuniculus includes the European rabbit species and its descendants, the world’s 305 breeds of domestic rabbit. Sylvilagus includes 13 wild rabbit species, among them the seven types of cottontail. The European rabbit, which has […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Quolls

Quolls are carnivorous marsupials native to Australia and New Guinea. They are primarily nocturnal and spend most of the day in a den. Of the six species of quoll, four are found in Australia and two in New Guinea. Another two species are known from fossil remains in Pliocene and Pleistocene deposits in Queensland. Genetic evidence indicates that quolls evolved around 15 million years ago in the Miocene, […]

Animal Infections Animal Studies Animals

panda

The panda, with its distinctive black and white coat, is adored by the world and considered a national treasure in China. This bear also has a special significance for WWF because it has been our logo since our founding in 1961. Pandas live mainly in temperate forests high in the mountains of southwest China, where […]

Animal Infections Animal Studies Animals

narwhal

The narwhal or narwhale (Monodon monoceros) is a medium-sized toothed whale that possesses a large “tusk” from a protruding canine tooth. It lives year-round in the Arctic waters around Greenland, Canada, and Russia. It is one of two living species of whale in the family Monodontidae, along with the beluga whale. The narwhal males are distinguished by a long, straight, helical tusk, which is an elongated upper left canine. The narwhal was one of […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Langurs

Gray langurs, also called Hanuman langurs or Hanuman monkeys, are Old World monkeys native to the Indian subcontinent constituting the genus Semnopithecus. Traditionally only one species Semnopithecus entellus was recognized, but since about 2001, additional species have been recognized. The taxonomy has been in flux, but currently eight species are recognized.

Animal Infections Animal Studies Animals

kangaroo

The kangaroo is a marsupial from the family Macropodidae (macropods, meaning “large foot”). In common use the term is used to describe the largest species from this family, the red kangaroo, as well as the antilopine kangaroo, eastern grey kangaroo, and western grey kangaroo. Kangaroos are indigenous to Australia and New Guinea. The Australian government […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Jackals

Jackals are medium-sized omnivorous mammals of the subtribe Canina, which also includes wolves and the domestic dog, among other species. While the word “jackal” has historically been used for many small canines, in modern use it most commonly refers to three species: the closely related black-backed jackal and side-striped jackal of sub-Saharan-Africa, and the golden […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Ibex

The Alpine ibex (Capra ibex), also known as the steinbock, bouquetin, or simply ibex, is a species of wild goat that lives in the mountains of the European Alps. It is a sexually dimorphic species: males are larger and carry longer, curved horns than females. Its coat colour is typically brownish grey. Alpine ibex tend […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Hawk

Hawks are a group of medium-sized diurnal birds of prey of the family Accipitridae. Hawks are widely distributed and vary greatly in size. The subfamily Accipitrinae includes goshawks, sparrowhawks, sharp-shinned hawks and others. This subfamily are mainly woodland birds with long tails and high visual acuity. They hunt by dashing suddenly from a concealed perche […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Gerbillines

The Mongolian gerbil or Mongolian jird (Meriones unguiculatus) is a small rodent belonging to the subfamily Gerbillinae.Body size is typically 110–135mm, with a 95–120mm tail, and body weight 60–130g, with adult males larger than females.The animal is used in science and kept as a small house pet. Their use in science dates back to the […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Fox

Foxes are small to medium-sized, omnivorous mammals belonging to several genera of the family Canidae. They have a flattened skull, upright triangular ears, a pointed, slightly upturned snout, and a long bushy tail (or brush). Foxes live on every continent except Antarctica. The most common and widespread species of fox is the red fox (Vulpes […]