திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 21 – தீவினையச்சம்

அதிகார விளக்கம் வாழ்வை நேசிப்பவர் பகைவருக்கும் கேடு செய்ய அஞ்சுவார். தீய செயல்கள் தீமையானதையே செய்யும். தீவினைகள் நம்மை நிழல்போல் தொடரும். தன்னைத் தானே நேசிப்பவர், வீடுபேறு பெற நினைப்பவர், தீமை செய்யாது விலகி இருக்க வேண்டும். 1- தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியோர் அஞ்சுவர்தீவினை என்னும்   செருக்கு. 2. தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவைதீயினும் அஞ்சப் படும்3. அறிவினுள் எல்லாந் தலைஎன்ப தீயசெறுவார்க்கும் செய்யா விடல். 4. மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு.5. இலன்என்று தீயவை […]

திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 20- பயனில சொல்லாமை

பயனில சொல்லாமை அதிகார விளக்கம் பயன் தராத எதையும் பெரியவர்கள் எப்போதும் சொல்வதில்லை. பலரை வெறுப்படையும்படி பயனில்லாத சொற்களைப் பேசுபவர் எல்லோராலும் இகழப்படுவார். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஐயமற அறிந்தவர்கள் தேவையற்றதைச் சொல்வதில்லை.பயன் தராத எந்த ஒரு சொல்லும் செயலும் யாருக்கும் நல்லதாக அமையாது. 1.பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்எல்லாரும் எள்ளப் படும். 2. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனிலநட்டார்கண் செய்தலின் தீது. 3.நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனிலபாரித்து உரைக்கும் உரை. 4. நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் […]

QUIZ

Mathematics Memes

BODMAS Compound Interest formula P- Principal Amount CI- Compound Interest R- Rate of Interest t-Time in Years FV- Future Value Sine (sin) Cosine (cos) Tangent (tan) Secant (sec) Cosecant (csc) Cotangent (cot)

திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 19 புறங்கூறாமை

புறங்கூறாமை அதிகார விளக்கம் அறம் இல்லாமல் தேவையில்லாததைச் செய்பவரும் புறம் கூறாமல் இருப்பது நல்லது. புறம் பேசி வாழ்வதைவிட இறப்பதே நன்று. நேருக்கு நேர் நின்று தாங்கமுடியாத வார்த்தைகளைச் சொன்னாலும் பரவாயில்லை, ஆனால், பின்னால் புறம் பேசக் கூடாது. தன்னிடம் உள்ள குற்றத்தை நீக்க விரும்புவர் பிறரைப் பற்றி புறம் கூற மாட்டார். யாரோ ஒருவரிடம் உள்ள குற்றத்தைப் பார்ப்பவர், தன்னிடமும் குற்றம் இருக்கும் என்பதை நினைத்தால், வாழ்க்கையில் துன்பம் என்பது இராது. 1. அறம்கூறான் அல்ல […]

திருக்குறள்

திருக்குறள் அதிகாரம் 18 – வெஃகாமை

நடுநிலை தவறிய வேட்கை நல்லதல்ல. பேரின்ப வீட்டுக்கு அது தடை. ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு வேட்கை அவசியம் என்றாலும், அடுத்தவரின் பொருள் மீது ஆர்வம் கொள்ளுதல் கூடாது. வேட்கையை விட்டொழித்துவிட்டேன் என்ற செருக்கு இன்பம் தரும். 1. நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்குற்றமும் ஆங்கே தரும். நடுநிலை தவறி, நல்ல பொருள் என்று ஒரு பொருள் மீது வேட்கை கொண்டால், குடும்ப ஒழுக்கம் கெட்டு குற்ற உணர்வும் தந்துவிடும்.  2. படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் நடுவுஅன்மை நாணு […]

தமிழ் பாடல்கள்

வெந்து தணிந்தது காடு – அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – பாரதியார் பாடல் வரிகள் – Vendhu thanidhadhu Kaadu – Barathiyar Song Lyrics

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு – தழல் வீரதிற்குஞ்சென்று மூபென்றுமுண்டோ தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெட்டி அடிக்குது மின்னல் – கடல் வீரதிரைக் கொண்டு விண்ணை இடிக்குது கொட்டி இடிக்குது மேகம் – கூஹூகூவென்று விண்ணைக் குடையுது காற்று தத்தட […]

Animal Infections Animal Studies Animals

xerus

African ground squirrels or xerus (genus Xerus) form a taxon of squirrels under the subfamily Xerinae. They are only found in Africa. There is another African ground squirrel of the genus Atlantoxerus, the Atlantoxerus getulus present in southwestern Morocco and northern Western Sahara. It is invasive in the Canary Islands since an introduction in 1971.

Animal Infections Animal Studies Animals

Zebra

Zebras (subgenus Hippotigris) are African equines with distinctive black-and-white striped coats. There are three extant species: the Grévy’s zebra (Equus grevyi), plains zebra (E. quagga), and the mountain zebra (E. zebra). Zebras share the genus Equus with horses and asses, the three groups being the only living members of the family Equidae. Zebra stripes come […]

Animal Infections Animal Studies Animals

yak

The domestic yak (Bos grunniens) is a long-haired domesticated cattle found throughout the Himalayan region of the Indian subcontinent, the Tibetan Plateau, Northern Myanmar, Yunnan, Sichuan and as far north as Mongolia and Siberia. Yaks have generated interest outside the Himalayas as a commercial crop and by cattle breeders. Small numbers of herds can be […]

Animal Infections Animal Studies Animals

walrus

The walrus (Odobenus rosmarus) is a large flippered marine mammal with a discontinuous distribution about the North Pole in the Arctic Ocean and subarctic seas of the Northern Hemisphere. The walrus is the only living species in the family Odobenidae and genus Odobenus. This species is subdivided into two subspecies: the Atlantic walrus (O. r. […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Vulture

A vulture is a bird of prey that scavenges on carrion. There are 23 extant species of vulture (including Condors). Old World vultures include 16 living species native to Europe, Africa, and Asia; New World vultures are restricted to North and South America and consist of seven identified species, all belonging to the Cathartidae family […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Unau

Linnaeus’s two-toed sloth (Choloepus didactylus), also known as the southern two-toed sloth, unau, or Linne’s two-toed sloth is a species of sloth from South America, found in Venezuela, the Guyanas, Colombia, Ecuador, Peru, and Brazil north of the Amazon River. There is now evidence suggesting the species’ range expands into Bolivia.

Animal Infections Animal Studies Animals

Rabbit

Rabbits are small mammals in the family Leporidae (along with the hare) of the order Lagomorpha (along with the pika). Oryctolagus cuniculus includes the European rabbit species and its descendants, the world’s 305 breeds of domestic rabbit. Sylvilagus includes 13 wild rabbit species, among them the seven types of cottontail. The European rabbit, which has […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Quolls

Quolls are carnivorous marsupials native to Australia and New Guinea. They are primarily nocturnal and spend most of the day in a den. Of the six species of quoll, four are found in Australia and two in New Guinea. Another two species are known from fossil remains in Pliocene and Pleistocene deposits in Queensland. Genetic evidence indicates that quolls evolved around 15 million years ago in the Miocene, […]

Animal Infections Animal Studies Animals

panda

The panda, with its distinctive black and white coat, is adored by the world and considered a national treasure in China. This bear also has a special significance for WWF because it has been our logo since our founding in 1961. Pandas live mainly in temperate forests high in the mountains of southwest China, where […]

Animal Infections Animal Studies Animals

narwhal

The narwhal or narwhale (Monodon monoceros) is a medium-sized toothed whale that possesses a large “tusk” from a protruding canine tooth. It lives year-round in the Arctic waters around Greenland, Canada, and Russia. It is one of two living species of whale in the family Monodontidae, along with the beluga whale. The narwhal males are distinguished by a long, straight, helical tusk, which is an elongated upper left canine. The narwhal was one of […]

Animal Infections Animal Studies Animals

Langurs

Gray langurs, also called Hanuman langurs or Hanuman monkeys, are Old World monkeys native to the Indian subcontinent constituting the genus Semnopithecus. Traditionally only one species Semnopithecus entellus was recognized, but since about 2001, additional species have been recognized. The taxonomy has been in flux, but currently eight species are recognized.

Animal Infections Animal Studies Animals

kangaroo

The kangaroo is a marsupial from the family Macropodidae (macropods, meaning “large foot”). In common use the term is used to describe the largest species from this family, the red kangaroo, as well as the antilopine kangaroo, eastern grey kangaroo, and western grey kangaroo. Kangaroos are indigenous to Australia and New Guinea. The Australian government […]