வரலாறு

இத்தாலியில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியும் மேற்கு ஐரோப்பியாவில் அதன் பரவலும்

மறுமலர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் லத்தீன் மூலத்தில் இருந்து உருவான மறுமலர்ச்சி (Renaissance) என்ற வார்த்தையின் பொருள் மறுபிறப்பு அல்லது புத்துயிர்ப்பு என்பதாகும். இது கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய பகுதிகளில் செம்மொழிகளைக் கற்றல் தொடர்பாக திடீரென எழுந்த ஆர்வத்தை குறிப்பதாக அமைகிறது. எனினும் இந்த வளர்ச்சியின் போக்கில் மறுமலர்ச்சி என்பது பண்டைய கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய செவ்வியல் இலக்கியங்களைக் கற்றல் என்பது மட்டுமல்லாமல் அதனை புத்துயிர்ப்பு பெறச்செய்வதாகவும் இருந்தது. அது கலை, இலக்கியம், அறிவியல், தத்துவம், கல்வி, சமயம் மற்றும் […]

Economics

Income, Savings And Consumption – Economic Study Material

The consumption function or propensity to consume refers to income consumption relationship. It is a “functional relationship between two aggregates viz., total consumption and gross national income.” Symbolically, the relationship is represented as C= f (Y) Where, C = Consumption Y = Income f = Function Thus the consumption function indicates a functional relationship between […]

Economics Uncategorized

National income and social accounting :

National income is also being measured by the social accounting method. Under this method, the transactions among various sectors such as firms, households, government, etc., are recorded and their interrelationships traced. The social accounting framework is useful for economists as well as policy makers,because it represents the major economic flows and statistical relationships among various […]

Economics

What are all the Difficulties in Measuring national income – Studymaterial

In India, a special conceptual problem is posed by the existence of a large, unorganised and non-monetised subsistence sector where the barter system still prevails for transacting goods and services. Here, a proper valuation of output is very difficult. Difficulties: 1 Transfer payments 2 Difficulties in assessing depreciation allowance 3 Unpaid services 4 Income from […]

Economics

Methods of measuring national income – Labour Income, Capital income – StudyMaterial

Methods of Measuring National Income All goods and services produced in the country must be counted and converted against money value during a year. Thus, whatever is produced is either used for consumption or for saving. Thus, national output can be computed at any of three levels, viz., production, income and expenditure. Accordingly, there are […]