வரலாறு

இத்தாலியில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியும் மேற்கு ஐரோப்பியாவில் அதன் பரவலும்

மறுமலர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் லத்தீன் மூலத்தில் இருந்து உருவான மறுமலர்ச்சி (Renaissance) என்ற வார்த்தையின் பொருள் மறுபிறப்பு அல்லது புத்துயிர்ப்பு என்பதாகும். இது கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய பகுதிகளில் செம்மொழிகளைக் கற்றல் தொடர்பாக திடீரென எழுந்த ஆர்வத்தை குறிப்பதாக அமைகிறது. எனினும் இந்த வளர்ச்சியின் போக்கில் மறுமலர்ச்சி என்பது பண்டைய கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய செவ்வியல் இலக்கியங்களைக் கற்றல் என்பது மட்டுமல்லாமல் அதனை புத்துயிர்ப்பு பெறச்செய்வதாகவும் இருந்தது. அது கலை, இலக்கியம், அறிவியல், தத்துவம், கல்வி, சமயம் மற்றும் […]

Economics

Income, Savings And Consumption – Economic Study Material

The consumption function or propensity to consume refers to income consumption relationship. It is a “functional relationship between two aggregates viz., total consumption and gross national income.” Symbolically, the relationship is represented as C= f (Y) Where, C = Consumption Y = Income f = Function Thus the consumption function indicates a functional relationship between […]

Economics

How Effective demand increase the level of Employment – Economic Studymaterial

Effective Demand The starting point of Keynes theory of employment and income is the principle of effective demand. Effective demand denotes money actually spent by the people on products of industry. The money which entrepreneurs receive is paid in the form of rent, wages, interest and profit. Therefore effective demand equals national income. An increase […]

Economics

Methods of measuring national income – Labour Income, Capital income – StudyMaterial

Methods of Measuring National Income All goods and services produced in the country must be counted and converted against money value during a year. Thus, whatever is produced is either used for consumption or for saving. Thus, national output can be computed at any of three levels, viz., production, income and expenditure. Accordingly, there are […]