தமிழ் பாடல்கள்

வெந்து தணிந்தது காடு – அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – பாரதியார் பாடல் வரிகள் – Vendhu thanidhadhu Kaadu – Barathiyar Song Lyrics

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன்….
அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை 
அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை 
அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

வெந்து தணிந்தது காடு 
வெந்து தணிந்தது காடு – தழல் 
வீரதிற்குஞ்சென்று மூபென்றுமுண்டோ

தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் 
தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை 
அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

வெட்டி அடிக்குது மின்னல் – கடல் 
வீரதிரைக் கொண்டு விண்ணை இடிக்குது 
கொட்டி இடிக்குது மேகம் – கூஹூகூவென்று 
விண்ணைக் குடையுது காற்று

தத்தட திட தத்தட தட்ட ….
தத்தட திட தத்தட தட்ட ….
என்று தாளங்கள் கொட்டி கனைக்குது வானம்

அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் – அதை 
அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்

தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம் 
தக தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *